Кратка история на читалището

12.01.1920 г. –  на тази  дата група будни и ученолюбиви младежи учредяват в с. Копринка /тогава с. Салтъково/ народно читалище „Пробуда” .

Идеята за създаване на  средище на духовен живот в с. Салтъково датира още преди обявяване на Балканската война  през 1912г. През този период селото е твърде изостанало както в икономическо, така и в културно отношение поради факта, че е заселено предимно с бедни хора – турци, средногорци, турийци, карловци, бежанци от Македония и Одринска Тракия. Чувства се голяма нужда от някакъв институт, който да спомогне за повишаване на самообразованието и културата на населението. Заговаря се за създаване на читалище, но пламналите през 1912г. войни осуетяват осъществяването на тази прогресивна идея.

След края на Първата световна война / 1918г./ отново се подема идеята за създаване на читалище. През този период  в селото няма много младежи със завършено средно образование. По-будните от тях – Стоян Дойчинов, Наню Начев и Таню Шарков са в основата за създаване на местното читалище „Пробуда”.. Приходите, събрани от първата самодейна вечеринка, се използват за учредяване на читалище.

На учредителното събрание на 12.01.1920г.  за членове са записани общо 23 души и  са избрани   управителен съвет и контролна комисия. Пръв председател е Стоян Минев Дойчинов.  Създава се народно читалище „Пробуда” и така се поставя началото на борбата за просвета, култура и прогрес в с. Копринка. Изработва се читалищен устав, организират се научни, просветни и други сказки. Със събраните средства се закупуват книги за обзавеждане на библиотека, подпомагат се бедни, но любознателни ученици.

През периода 1960г. – 1964г. читалището е преименувано на „Антон Иванов”, но на 26 ноември 1964г. Управителният съвет взема решение да бъде възстановено първоначалното име на читалището, а именно „Пробуда”.

Дълги години читалището се помещава в неподходящи помещения. През 1959 г. се прави първата копка на новата читалищна сграда, която официално е открита на 05 ноември 1965г. Сградата разполага със салон с 330 места, репетиционна зала, гримьорна, библиотека с просторна читалня  и детски отдел, кинокабина. Създават се прекрасни условия за развитие на културната дейност в с. Копринка.

През 1996г. е приет  Закона за народните читалища. По силата на този закон  НЧ „Пробуда” е вписано в Търговския регистър на Старозагорски окръжен съд под ФД № 1436/1997г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел.

През 2011г.,съгл. промени в ЗНЧ  Общото  събрание приема промени в устава и наименованието на читалището, като към името „Пробуда” се прибавя и годината на неговото учредяване. Така читалището в с. Копринка носи името „Пробуда – 1920”

Повече от 90 години   НЧ „Пробуда – 1920” развива и обогатява културния живот в с. Копринка.  Тук духовността и традициите се предават от поколение на поколение. Успоредно с това, читалището не спира да търси    нови форми и  средства, за  да отговаря  на съвременните реалности и успешно да реализира своите културно - просветни, възпитателни и информационни функции.