Правилник

П  Р  А  В  И  Л  А

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ В ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА
„ПРОБУДА-1920”  - с. КОПРИНКА
Тези Правила уреждат взаимоотношенията с потребителите в Библиотеката към Народно читалище „Пробуда – 1920”

Чл.1. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката. За целта той трябва задължително да се регистрира като неин читател или да получи разрешение от библиотекаря. Регистрацията става срещу абонаментна такса, определена от читалищното настоятелство, в размер на 1,00 % от минималната работна заплата за страната.

      1. Пълнолетните граждани се записват след представяне на личната си карта.
      2. Децата и юношите до 15 навършени години се записват с личната карта на своите родители или наставници.
      3. Престарели и болни граждани могат да се запишат за читатели и да ползват услугите на библиотеката, като ги упълномощават за това писмено.
      4. Граждани, които не са жители на с. Копринка имат право да се запишат и могат да заемат библиотечни материали, след като внесат паричен депозит, определен в платените услуги. Депозитът се връща, след  като гражданите заявят, че се отписват и представят касовата бележка. Непотърсен депозит в срок от 2 години остава за сметка на библиотеката.6
      5. Потребителите на библиотеката ползват нейните услуги срещу издадена читателска карта.
      6. Потребителите на библиотеката заплащат всички услуги, които са определени като платени от читалищното настоятелство.

Чл.2. При записване библиотекарят информира потребителите за видовете услуги, които могат да получат от библиотеката, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорността, които поемат, съгласно разпоредбите на тези правила.

Чл.3.Потребителите  имат право да получат следните видове услуги от библиотеката:
3.1. Да заемат библиотечни материали за дома или в читалнята на  библиотеката.
3.2. Да получат библиотечни материали от други библиотеки извън с. Копринка, съгласно разпоредбите на правилника за междубиблиотечно заемане.
3.3. Да получат справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени лица и събития, указания за издирване на литература по интересуващи ги въпроси.
3.4. Да участват в провежданите от библиотеката масови инициативи.
3.5. Да използват справочния апарат на библиотеката: каталози, картотеки, справочна литература, изложена на свободен достъп.
3.6. Свободен достъп до компютърната техника, определена за посетители, до интернет пространството и глобалното общество
3.7. Компютърни и копирни услуги – срещу заплащане, определено от читалищното настоятелство.

Чл.4. Потребителите могат да заемат за дома до 5 тома. Библиотечни материали, които не се изнасят от библиотеката, могат да се заемат по преценка на библиотекаря срещу заплащане.
4.1. Потребителите не могат да заемат за дома следните библиотечни материали:
1. Скъпи и ценни библиотечни материали, ръкописи, архивни материали, български старопечатни издания, редки публикации, справочни издания.
2. Произведения на български граждани като ръкописи, дисертации, резултати от научно-изследователски теми и др.
3. Библиотечни материали, получени чрез междубиблиотечно книгозаемане.

Чл. 5. Срокът за заемане за дома на библиотечни материали е  тридесет дни. За сведение на потребителите този срок се отбелязва в датника на всеки зает библиотечен  материал.
5.1. Срокът за заемане за дома може да бъде продължен по искане на потребителя, само ако заетите библиотечни материали не се търсят в момента от други потребители. При продължаване на срока за връщане потребителят  трябва да донесе в библиотеката всички заети от него библиотечни материали, за да бъде вписан в датника новия им срок.

Чл.6. Библиотекарят вписва в читателската карта на потребителя заетите от него библиотечни материали, след което потребителят се подписва срещу всяко вписване поотделно, че ги е получил /ако не се използва компютърна техника/. При връщане на заетите библиотечни материали библиотекарят се подписва или въвежда по съответен начин информация, че са приети в библиотеката.

Чл. 7. Потребителят има право да използва изложените на свободен достъп броеве на получените през годината вестници и списания и материали от подръчните фондове в читалнята, без да попълва заемна бележка за тях.

Чл.8. Потребителите са длъжни:
8.1. Да пазят ред и тишина в библиотеката, да не пушат и да не консумират храна и напитки в нея.
8.2. Да се грижат за запазването на заетите библиотечни материали.
8.3. Да преглеждат заетите библиотечни при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който отбелязва повредите върху самия библиотечен материал.
8.4. Да не разбъркват местата на библиотечните материали, когато са предоставени на свободен достъп, да не поставят сами обратно на лавиците използваните библиотечни материали в читалнята, а да ги връщат на библиотекаря.
8.5. Да връщат библиотечните материали без закъснение и в определения срок. При неспазване на срока потребителите заплащат глоба за просрочено време.
8.6. Да не преотстъпват ползването на библиотечните документи на трети лица.
8.7. За неспазване на тези задължения правото на потребителите  за ползване услугите на библиотеката се отнема за определено време.

Чл. 9. Когато потребителят  не върне заетия библиотечен документ, или го върне във вид, негоден за ползване, то той заплаща обезщетение не по-малко от петкратната стойност на документа по неговата пазарна цена. / Съгласно чл.31,ал.5, т.1 от НЗБФ/
9.1. Тази санкция не се прилага, когато потребителят замени загубения или повреден библиотечен документ с идентичен в библиографско отношение, с друго издание на същото заглавие, или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от потребителите.

Чл.10.. За кражба на библиотечен документ потребителят се лишава от правото да ползва библиотеката завинаги и му се търси наказателна и гражданска отговорност.

Чл.11.  Когато потребителят получи предизвестие с обратна разписка за връщане на просрочените библиотечни документи, той е длъжен в срок от 2 месеца от датата на получаване на предизвестието да ги върне. В противен случай спрямо потребителя се прилагат мерките, посочени в Чл. 34 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

 11.1.  Когато потребителят не получи предизвестието за връщане на просрочените библиотечни документи по независещи от библиотеката причини /променен адрес и др./, спрямо него се прилагат същите мерки, но не по-рано от 2 месеца след връщането на предизвестието и обратната разписка.

Чл. 12. Когато потребителят не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвиденото обезщетение в Чл. 9 от настоящите Правила и Наредбата за запазване на библиотечните фондове, библиотеката се снабдява с изпълнителен лист по реда на Чл. 242 във връзка с Чл. 237, буква "в" от ГПК.  Въз основа на изпълнителния лист, библиотеката образува изпълнително дело.

Чл. 13. Настоящите Правила за обслужване на читателите са разработени на базата на "Типовите правила за обслужване на читателите на библиотеките" от 1995г. и раздел 5 и 6 на "Наредба за запазване на библиотечните фондове"от 1995г., утвърдени от Министерството на Културата.